• Čeština
 • English
 • Русский

Aktuality

 • Studenti medicíny z Regensburgu navštívili biobanku ve FN Plzeň

  Spolupráce mezi Fakultní nemocnicí Plzeň a univerzitou Regensburg má dlouholetou tradici. Již v 70. letech minulého století existovala spolupráce na výzkumu mezi odděleními nukleární medicíny ve FN Plzeň a v Regensburgu. Tato spolupráce se týkala především endokrinologické diagnostiky a přednášek v rámci klinických seminářů. Od roku 2010 se obnovila spolupráce, tentokrát mezi Ústavem patologie univerzity Regensburg a oddělením imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň. Projekt BRoTHER (Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region), podpořený Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou,  byl zaměřený na přeshraniční propojení  činnosti biobank a vzdělávání v oblasti biobanking. Navazující projekt edu- BROTHER, který byl zahájen v roce 2020, se věnuje výuce vysokoškolských studentů v biobankingu a personalizované medicíně.

  Na univerzitě Regensburg a Lékařské fakultě UK v Plzni je výuka realizována formou volitelného předmětu, připraveném odborníky z obou partnerských pracovišť a vyučovaném v anglickém jazyce. Teoretická výuka probíhá distanční formou, avšak jedním z pilířů předmětu jsou dvou- až třídenní praktické kurzy, na obou pracovištích, kde budou mít čeští i němečtí studenti možnost jednak poznat pracoviště v sousední zemi, jednat se navzájem setkat.

  První z praktických kurzů se konal v únoru 2021 v Regensburgu, bohužel bez účasti českých studentů vlivem koronavirové pandemie. Další kurz se uskutečnil 28.- 29. 7. 2021 ve Fakultní nemocnici Plzeň a z Univerzity Regensburg dorazilo 15 studentů. Hlavními tématy kurzu bylo propojení laboratorních, zobrazovacích a patologických metod pro diagnostiku covidu- 19 a nádorových onemocnění.Studenty z Regensburgu přivítal ředitel FN Plzeň, MUDr. Václav Šimánek, Ph. D. „Naším cílem je ukázat studentům, jak multioborový přístup umožňuje zkvalitnit a urychlit diagnostiku. Těší mě, že se nám podařilo zajistit přednášky několika špičkových odborníky z FN Plzeň jako je profesoři Ondřej Hes, Jiří Ferda, Ondřej Topolčan či doc. Ladislav Pecen, a že kurz v současné neustále se měnící globální situaci vůbec mohl proběhnout“ podotýká RNDr. Marie Karlíková, Ph. D., která je zodpovědnou osobou za českou stranu projektu.

  Studenti si také prohlédli prostory laboratoře a biobanky na Oddělení imunochemické diagnostiky a měli možnost asistovat u několika běžných i méně běžných analytických stanovení. Velikým lákadlem bylo seznámení se s „ELLOU“, což je přístroj pro analýzu proteinů na mikrofluidické platformě. „Hlavními výhodami této metody jsou velice jednoduchý pracovní postup, možnost současného stanovení několika analytů z jednoho vzorku séra, a v neposlední řadě rychlost -  výsledek je k dispozici do dvou hodin. Fakultní nemocnice Plzeň je jedinou nemocnicí v České republice, která tento přístroj má, zatím jen pro výzkum “, vysvětluje primář imunochemického oddělení prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Na tomto přístroji byl měřen panel 8 cytokinů, souvisejících s „cytokinovou bouří“ ve vzorcích pacientů, kteří onemocněli covidem- 19. Tyto vzorky poskytla biobanka FN Plzeň.  Studenti tedy měli možnost sledovat „z první řady“ celý proces, od získání vzorků z biobanky až po měření a  interpretaci biochemických parametrů.

  Pro studenty byla připravená také společná večeře v centru Plzně a prohlídka plzeňského pivovaru. Během dvoudenního pobytu získali němečtí studenti a studentky přehled o pracovních postupech na oddělení imunochemické diagnostiky, což zaručeně zvýšilo povědomí o využívaných metodách a laboratorních zařízeních. „Jsme moc rádi, že jsme mohli vidět, jak fungují laboratoře  v sousední zemi. Těšíme se, až budeme moct přivítat české studenty v naší nemocnici“, popisuje své dojmy Deborah Seidler, vedoucí projektu z regensburgské univerzity. Náhradní termín kurzu v Regensburgu měl být  15.-17. 9. 2021; vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v Německu se ho bohužel čeští studenti opět nebudou moci zúčastnit.

  „V říjnu 2021 zahajujeme již druhý ročník tohoto unikátního volitelného předmětu. Nasbírali jsme celou řadu zkušeností, které chceme v tomto roce využít. Velmi mě mrzí, že to bude i nadále složité s potkáváním se a návštěvami partnerských pracovišť, ale věřím, že i přes tyto obtížné podmínky studentům zprostředkujeme nová poznání, zkušenosti a zážitky,“ uzavírá RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.

 • Biobanka Plzeň je partnerem evropského projektu ARICE

  ARICE (Twinning for the Armenian Research Infrastructure on Cancer Research) je projekt největšího evropského komunitárního programu Horizont 2020 na roky 2014-2020, v rámci „nástroje“ Twinning. Twinning podporuje výměnu poznatků, zkušeností, postupů, metod a metodik mezi výzkumnými organizacemi, dále pak výměnu expertů a studentů. Cílem programu Twinning je využití všech nástrojů networkingu k dosažení excelence koordinujícího pracoviště. Koortrdinátorem projektu ARICE je  Yerevan State Medical University, (YSMU), partnery jsou  Medizinische Universitat Graz (MUG, Rakousko), Centre International de Recherche sur le Cancer IARC, WHO, Francie) a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni (ĽF UK v Plzni, Česká republika). Výstupem projektu bude vytvoření silné národní infrastruktury s mezinárodním přesahem – zejména kavkazským. Očekávají se nové poznatky v oblasti prevence, zejména s využitím nových biomarkerů, vytvoření velké populační kohorty nádorových vzorků pro biobanku.

  Biobanka Plzeň přispěje do projektu sdílením zkušeností v oblasti biobankingu a sledování nádorových markerů. Přínosem pro LF v Plzni a FN Plzeň bude navázání spolupráce a  získání znalostí, zkušeností a dat z  regionu s odlišnou epidemiologií a etiologií nádorových onemocnění. Možnost sdílení přístupu YSMU k dané problematice jistě obohatí naše znalosti, spolupráce s takto odlišným partnerem může odhalit nová témata pro budoucí možnou vědeckou spolupráci. Zapojení dalších partnerů MUG a IARC jakožto špičkových pracovišť bude i pro fakultu a fakultní nemocnici přínosem jak po odborné stránce, tak po stránce navázání nových a prohloubení stávajících spoluprací.

 • Uchovávání vzorků biologického materiálu v souvislosti s COVID-19 a optimalizace diagnostiky COVID-19

  7.6.2021

  Před časem jsme informovali o tom, že Biobanka Plzeň uchovává vzorky séra a plazmy pacientů s COVID-19 pro výzkum tohoto onemocnění. V rámci institucionálního výzkumu FN Plzeň probíhá výzkumný projekt „COVID-19 – optimalizace diagnostiky“ (více informací zde a první výsledky již byly publikovány v odborném tisku .

  Jak dokládají studie, u pacientů, kteří se uzdravili z choroby COVID-19, lze nalézt protilátky proti viru. SARS-CoV-2. V současné době neexistuje shoda ohledně toho, zda mají tyto protilátky ochranný účinek. V laboratoři OID jsme od července 2020 stanovovali protilátky pěti různými imunotesty. Do naší studie bylo zařazeno celkem 149 pacientů; vzorek séra každého pacienta jsme měřili všemi pěti imunotesty, dále jsme provedli neutralizační testy a porovnali výsledky stanovení protilátek s těmito testy. Zjistili jsme statisticky významnou korelaci protilátkových a neutralizačních testů, což znamená, že protilátky přítomné v séru osob po prodělání onemocnění COVID-19 mají ochranný účinek. Dále jsme zjistili, že produkce neutralizačních protilátek je závislá na věku; starší pacienti mají vyšší podíl vysokých neutralizačních titrů než mladší pacienti. Na základě našich výsledků a v kombinaci s publikovanými zjištěními můžeme dojít k závěru, že sérologické měření protilátek SARS-CoV-2 je užitečným nástrojem v boji proti COVID-19, neboť testy protilátek mohou poskytnout informace o předchozím kontaktu pacienta s virem.

   

 • Nový výukový předmět

  1.10.2020

  V pátek 23. října v 13h bude zahájena výuka inovativního předmětu Biobanking for biomarker assessment and their benefits for patients, který je určen studentům 4.-6. ročníků pregraduálního studia a postgraduálním studentům Lékařské fakulty v Plzni. Tento předmět vznikl díky spolupráci odborníků LF Plzeň a LF Univerzity Regensburg a spojuje aktuální témata biobank, biomarkerů a personalizované medicíny. Více se dozvíte ZDE. Jste srdečně zváni!

 • COVID-19 - uchovávání vzorků testovaných osob

  Biobanka FN Plzeň se aktivně zapojuje do boje proti viru COVID-19. Bude sbírat a uchovávat vzorky séra a EDTA plazmy osob, kterým jsou ve FN Plzeň prováděny náběry pro testování COVID-19. Budeme mít tedy k dispozici konzistentní skupinu vzorků jak pozitivních, tak negativních jedinců, určenou pro pozdější výzkum. Tato iniciativa probíhá celosvětově a je podpořena mezinárodní sítí biobank BBMRI-ERIC, jejíž součástí je i naše Biobanka. 

 • Nová iniciativa ISBER – Regionální Ambasador

  Mezinárodní společnost ISBER (Mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) přišla s novou iniciativou – ustavení regionálních ambasadorů. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že ISBER svými aktivitami pokrývá čtyři regiony: Ameriku; Evropu, Střední Východ a Afriku; Indo-pacifickou oblast a Čínu. Doposud byl nominován pro každý region jen jeden ambasador, a to se ukázalo jako ne zcela optimální, přece jen velký a velmi diverzifikovaný region je nad síly jednoho člověka. Proto ISBER  vypsala konkurz na tzv. regionální ambasadory pro subregiony, tedy menší lokální oblasti, kteří mají být obeznámeni se situací v menších oblastech a budou tomu „velkému“ nápomocni. Pro každý region byli vybráni takoví zástupci, kteří jsou obeznámeni s regionem, problematikou biobank a jsou ochotni napomáhat uplatňovat program ISBER, a to jak šířit informace o ISBER, podporovat lokální aktivity, poskytovat propagační a informativní materiály ISBER v daném subregionu, ale podílet se také na vzdělávacích akcích a výukových programech ISBER, navazovat kontakty s iniciativami, institucemi a organizacemi, které sdílejí ideje ISBER a propagovat členství v ISBER a jeho výhody.

  Regionální ambasador je letos vybírán poprvé, jeho funkce je tříletá, poté bude celý projekt regionálního ambasadora vyhodnocen a podle potřeb upraven, aby optimálně vyhovoval šíření idejí a programu ISBER. Judita Kinkorová z FN Plzeň je prvním „ambasadorem“ v ISBER pro Evropu.